Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Wykłady – 10 h/Laboratorium komputerowe – 8h
Prowadzący: dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP
Cel przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami opisu i analizy zjawisk złożonych.
Prezentacja możliwości prowadzenia analiz wielowymiarowych z wykorzystaniem oprogramowania SAS

Nazwa przedmiotu Wielowymiarowa analiza statystyczna
Wykład 1 Metody porządkowania liniowego. Etapy konstrukcji zmiennej syntetycznej
Wykład 2 Metody klasyfikacji obiektów wielowymiarowych.
Analiza skupień jako narzędzie wyodrębniania jednorodnych grup obiektów.
Wykład 3 Jedno- i wielowymiarowa analiza wariancji.
Wykład 4 Analiza dyskryminacyjna
Wykład 5 Analiza korespondencji
Ćwiczenia 1 Rangowanie i klasyfikacja obiektów na podstawie wartości zmiennej syntetycznej.
Ćwiczenia 2 Wykorzystanie analizy skupień do wyodrębniania grup obiektów podobnych
Ćwiczenia 3 Analiza wariancji. Funkcja dyskryminacyjna jako narzędzie prognozowania
Ćwiczenia 4 Analiza korespondencji i jej praktyczne zastosowania
Język wykładowy polski
Rekomendowane materiały dydaktyczne Aczel A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Ostasiewicz W. (red.) (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
Pozostała zalecana literatura Morrison D.F. (1990), Wielowymiarowa analiza statystyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Łącznie godzin 18