Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Wykład - 4h/Laboratorium komputerowe – 8h
Prowadzący: dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP , dr Tomasz Klimanek, dr hab. Jan Paradysz prof. nadzw. UEP
Cel przedmiotu:
  • Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z technikami badań próbkowych i estymacji,
  • Przedmiot obejmuje cały proces badania od określenia celu i konstrukcji kwestionariusza ankietowego począwszy,
    poprzez określenie niezbędnej wielkości próby, jej wylosowanie oraz elementy estymacji parametrów,
  • Słuchacz posiądzie wiedzę o projektowaniu badań statystycznych w warunkach różnorodności źródeł,
    wyboru właściwej techniki próbkowania oraz podstaw wnioskowania statystycznego

Nazwa przedmiotu Badania sondażowe
Wykład 1 Rodzaje badań oraz źródeł, obserwacja i jakość danych statystycznych w kontekście infrastruktury statystycznej,
plany i strategie losowania, własności estymatorów
Wykład 2 Tradycyjne i nowoczesne techniki wywiadu bezpośredniego, ocena badań sondażowych
Ćwiczenia 1 Organizacja badania pilotażowego, losowanie proste:
estymacja podstawowych parametrów, niezbędna wielkość próby
Ćwiczenia 2 Losowanie warstwowe: wariant proporcjonalny i optymalny, estymatory złożone
Ćwiczenia 3 Losowanie zespołowe (gniazdowe), losowanie systematyczne.
Ćwiczenia 4 Raport z badania reprezentacyjnego
Język wykładowy polski
Rekomendowane materiały dydaktyczne Bracha C. (1996) Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, PWN, Warszawa.
An A., Watts D. New SAS® Procedures for Analysis of Sample Survey Data, SAS Institute Inc., Cary, NC.
Pozostała zalecana literatura Brossier G., Dussaix A-M., (1999-red.) Enquêtes et sondages. Méthodes, modėles,
nouvelles applications, nouvelles approches. Dunod, Paris.
Dehnel G., (2003) Statystyka małych obszarów jako narzędzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003,
Gołata E., (2004) Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prace habilitacyjne nr 11, Poznań 2004, ss. 380.
Paradysz [2009 - red.] Statystyka małych obszarów w badaniu podmiotów gospodarczych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. Zeszyt Naukowy nr 116.
Łącznie godzin 12