Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Wykład - 12h/Laboratorium komputerowe – 6h
Prowadzący: dr Marek Witkowski, dr Aleksandra Witkowska, dr Marcin Szymkowiak
Cel przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami prognozowania zjawisk ekonomicznych.
Nabycie przez słuchaczy umiejętności sporządzania prognoz.

Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze
Wykład 1 Znaczenie procesu prognozowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Wykład 2 Pojęcie prognozy. Ocena jakości prognozy. Algorytm procesu prognostycznego.
Wykład 3 Źródła danych do sporządzania prognoz w przedsiębiorstwie i ich jakość
Wykład 4 Prognozowanie na podstawie adaptacyjnych modeli szeregów czasowych
Wykład 5 Modele regresji ze zmiennymi parametrami w prognozowaniu
zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie
Wykład 6 Prognozowanie zjawisk złożonych
Ćwiczenia 1 Wykorzystanie pakietu SAS do konstrukcji prognoz za pomocą modeli adaptacyjnych
Ćwiczenia 2 Model regresji ze zmiennymi parametrami jako narzędzie prognoz z pakietem SAS
Ćwiczenia 3 Pakiet SAS w prognozowaniu zjawisk złożonych
Język wykładowy polski
Rekomendowane materiały dydaktyczne Brocklebank J.C., Dickey D.A. (2003), SAS for Forecasting Time Series,
second edition, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Guzik B., Appenzeller D., Jurek W. (2004), Prognozowanie i symulacje,
Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
Witkowski M., Klimanek T. (2006), Prognozowanie gospodarcze i symulacje w przykładach i zadaniach,
Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
Pozostała zalecana literatura Cohen B.L. (2004), Forecasting Examples for Business and Economics Using the SAS System,
SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Cieślak M. (red.) (2005), Prognozowanie gospodarcze, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Yaffe R., McGee M. (2000), Introduction to Time Series Analysis and
Forecasting with Applications of SAS and SPSS, Academic Press.
Łącznie godzin 18