Uczestnik studiów po napisaniu i obronie pracy z wykorzystaniem programu SAS otrzymuje dyplom ukończenia studiów jednej z najlepszych w Polsce uczelni ekonomicznych.

Ma również możliwość uzyskania pożądanego przez pracodawców certyfikatu firmy SAS Institute stanowiącego dowód posiadania wysokich umiejętności analitycznych. Certyfikat ten przyznany zostanie wszystkim osobom, które zdadzą przewidziane programem studiów egzaminy i zaliczenia.